07.07.11

Я хочу танцевать в стриптиз-клубе, просто чтобы избавиться от идеи, что моё тело далеко от идеала…

I want to dance in a strip-club just to get rid of the idea that my body is far from perfect…

Я так сильно люблю сладости, что это даже пугает меня. Я не рада такой зависимости. =(

I love sweets so much it even scares me.  I am not happy with this addiction =(

Я боюсь иметь такого мужа – я хочу всегда быть стройной!

I’m afraid to have such kind of husband – I want to be slim all the time!!!

Временами я чувствую, что так устала от Караганды…что я хочу сбежать! =)

At times it feels like I’m so sick and tired of Karaganda… that I want to escape!  =)

Advertisements

24.06.11

Иногда, когда я собираюсь сказать что-то моему парню, я случайно произношуI имя моего бывшего парня про себя.  Я так боюсь, что скажу это вслух!

Жігітіме бірнәрсе айтқым келгенде, кейде ішімнен бұрынғы жігітімнің атын айтып қаламын. Байқамай, дауыстап айтып қалам ба деп қорқамын!

 Sometimes when I am about to say something to my boyfriend, I accidentally say my ex-boyfriend’s name in my head.  I’m so scared I will say it out loud!

Я никогда не верила  по-настоящему.  Просто это казалось правильным.

Мен ешқашан шын ниетпен сенген жоқпын. Сену, дұрыс болып көрінгендіктен ғана сендім.

 I’ve never really believed.  It just seemed like the thing to do.

 

Когда я была маленькой девочкой (6 или 7 лет) я и моя семья были в салоне автомобиля.  Мой брат и я играли в различные игры и он начал щекотать меня.  Я смеялась и описалась 🙂

Кішкентайлығымда (6-7 жасар қыз болғанымда) отбасымен бірге автокөліктің ішінде болғаным есімде.  Ағам екеуміз түрлі ойын ойнадық. Ол мені қыттықтай бастады. Күлгеннен бұтыма сиіп қойдым 🙂

 When I was a little girl (6 or 7 years old) my family and I were in a cabin.  My brother and I played different games and he began to tickle me.  I was so laughing and I pissed 🙂

 

Я думаю и представляю секс, когда собираюсь спать.  Это помогает мне быстрее уснуть

Ұйықтардың алдында жыныстық қатынас туралы ойлап, оны елестетемін. Осының арқасында тезірек ұйықыға батамын

I used to think and imagine sex actions when I’m going to sleep.  It helps to feel asleep faster for me

________________________________________

Со времени  последнего обновления на веб-сайте мы собирали новые открытки-секреты со всей страны, и теперь представляем их вашему вниманию.  Секреты, которые Вы увидите летом, прибыли и будут прибывать из Караганды, Кокшетау, Жетысу, Жезказгана,  Петропавловска и Балхаша, и многих других городов!  Сейчас самое время присоединиться к этому проекту и оставить свой собственный секрет на postsecretkz@gmail.com или отправить почтой по адресу:  ул. Ермекова 29/3, Караганда, Казахстан 100008.

Веб-сайттың соңғы жаңартылуынан бері, біз елдің түкпір-түкпірінен сіздер үшін хат жинадық. Жаз бойы сіздер Қарағанды, Көкшетау, Жетісу, Жезқазған, Петропавловск, Балқаш және көптеген басқа жерлерден келген және әлі де келетін сыр хаттармен таныса аласыз. Қазір, жобаға қатысып, өз сырынызды postsecretkz@gmail.com электронды жәшігіне немесе Ермекова 29/3 көшесі, Қарағанды, Қазақстан 100008 мекен-жайына жіберетін уақыт келді.

In the time since this website’s last update we’ve been gathering new postcards from around the country for your reading pleasure.  The postcards you will see throughout the summer have arrived and will keep coming from Karaganda, Kokshetau, Zhetysay, Zhezhkazgan, Petropavlovsk, and Balkhash, to only name a few places!  There’s never been a better time to get involved in our project, and submit your own postcards to postsecretkz@gmail.com or mail them to Ermekova St. 29/3, Karaganda, Kazakhstan 100008.

29.04.11

На этих выходных “Открытки в Казахстане” отправляются в Павлодар за новыми открытками! К тому же, почему бы Вам не отправить свой секрет на postsecretkz@gmail.com? Проверьте сайт через две недели, чтобы увидеть все новые “Открытки с секретом”!

Post Secret KZ is traveling this weekend to get new postcards from youth in Pavlodar!  In the meantime, why don’t you submit a secret to postsecretkz@gmail.com?  Check back in two weeks for all new Post Secrets!

15.04.11 (2)

У меня была лучшая подруга, но потом мы перестали общаться.  И я нашла другую подругу, но никому об этом не сказала.  Это подруга, совсем взрослый человек, но зато можем понять и дать совет, как поступить в той или иной ситуации.  Но я ей не рассказывала, а лишь писала письма.  И если честно я ей редко говорила правду, хотя знаю, что всё равно ничего не будет.  И я думаю, что в жизни иногда естественно врать.

Менде ең жақын досым болды, бірақ кейін арамыздағы қарым – қатынас узілді.  Осыдан кейін мен басқа дос таптым, алайда осы туралы ешкімге айтпадым!  Бұл досым,өте есейген адам,сондықтан ол мені жақсы түсініп,жақсы кеңес бере алады.  Алайда онымен бетпе-бет әңгімелескен емеспін, тек қана хат жазып жүрдім.  Шынымды айтсам, ол досыма шындықты өте сирек айттым, бірақ содан маған ештеңе болмайтынын білгенмін.  Менің ойымша,біз тек қана шындықты айтуға мүдделі емеспіз.

I had a best friend, but we don’t speak anymore.  I’ve found another friend, but haven’t told anybody about her.  She is an absolutely adult person, and we can understand and give advice to each other on how to deal with this or that situation. But I didn’t tell her, I only wrote letters.  To be honest, I seldom told her the truth, because I know that it will amount to nothing.  I think that in life it’s sometimes natural to tell lies.

В этой жизни я совершаю много ошибок. Но, как я сама знаю, я не устаю действовать по жизни. Те, кто не действуют, не совершают ошибок. Я боюсь не совершения ошибок, а их исправления. Жизнь прекрасна. Прекрасная жизнь становится сложнее за счёт ошибок. Это то, что делает жизнь интересной.

Бұл өмірде мен көп қате істеймін. Бірақ өз белгінімнен, бұл өмірде тоқтамай әрекет етуден тыңбаймын. Кім әрекет етпейді, оның қатесі жоқ. Мен қате жасаудан емес, оны дұрыстаудан қорқамын. Өмір өте керемет. Керемет өмірде қателермен қиындықтарда болады. Өмір сонымен қызық.

In this life I make lots of mistakes. But as I know, I don’t get tired of the action in life.  Those who don’t act don’t make mistakes. I’m not scared of making mistakes but I am scared of correcting them. Life is amazing. The amazing life becomes harder with mistakes. That’s what makes life interesting.

Не расчитывайтe ни на что плохое, если про вас думают с хорошей стороны… А моё положение противоположное: «Не говорите и не думайте обо мне ничего плохого, это не так, и это не приведёт к хорошему…»

Сен туралы жақсы ой болса, жамандықты күтпе. Ал менің ой-пікірім қарама-қарсы: «Мен туралы еш жаман нәрсе ойламаңдар және жаман сөз айтпаңдар, бұл дұрыс емес және жақсылықты әпермейді»

Don’t focus on what’s bad if people think about you from the good side … My position is the opposite: «Don’t speak and don’t think anything bad of me – it isn’t so, and it won’t lead to any good …»

У меня есть мечта, что все люди на планете поймут, что есть только один Бог и будут верить в него. «Бог един» и у него нет других разделитей полномочий.

Менің арманым: әлемдегі барлық адамдар Аллаһтың жалғыз екендігіне иман келтіріп, барлығы бірдей құлшылық етсе екен. “Аллаһ – жалғыз” және оның серігі жоқ.

I have a dream that all people on the planet will understand that there is only one God and will believe in him. “God is only” and he doesn’t have any other counterparts.

15.04.11 (1)

Вы поклонник «Открыток в Казахстане»? Так легко внести свой вклад в проект и прислать свои собственные секреты! Просто создай одну (или несколько) открыток дома на русском, казахском или английском языках и либо:
1)  Пришли по почте по адресу
ОО «Сау Урпак» Молодёжный Центр
ул. Ермекова 29/3
г. Караганда 100008
2)  Отсканируй и пришли по электронной почте на postsecretkz@gmail.com

——————–

Сіз «Құпиялы ашық хаттар» жанкүйерісіңіз бе?  Біздің проектке көмек көрсету – оңай өзініздің жеке құпияларыңызды жіберіңіз!  Бір немесе бірнеше хаттарды орысша, қазақша немесе ағылшын тілінде үйде
жасап,:
1)  Почтадан жібер

ОО «Сау Урпак» Молодёжный Центр
Ул. Ермекова 29/3
Г.Караганда 100008
2)  Интернетпен жібер postsecretkz@gmail.com

——————–

Are you fan of Post Secret KZ?  Contributing to the project and submitting your own secrets is easy!  Just make one (or several) postcards at home in Russian, Kazakh, or English and either:

1) Mail it to:

ОО «Сау Урпак» Молодёжный Центр

ул. Ермекова 29/3

г. Караганда 100008

2) Scan and e-mail your postcard(s) to postsecretkz@gmail.com

01.04.11


Я не верю никому, кроме СЕБЯ.

Мен ӨЗІМнен басқа ешкімге сенбеймін.

I don’t believe anyone but ME.

Когда все тебя унижают за то, что ты кого-то любишь, и это больно, ты точно знаешь, что действительно любишь

Барлығы сені біреуді сүйгенің үшін кінәласа, бұл сенің жаныңды жаралайды, себебі шыныменде сен оны сүйесің

When everybody humiliates you for loving somebody and it hurts, you know for sure you are really loving

Я очень сильно люблю свой интерат, но многие его не любят, и я к сожалению не могу никому сказать об этом, ведь меня могут не правильно понять.  😥  Наш интернат самый лучший на всём белом свете!!! 🙂

Мен –өз интернатымды сондай қатты жақсы көремін, бірақ көбісі оны ұнатпайды, сондықтан да мен мұны ешкімге айта алмаймын, себебі мені дұрыс түсінбей қалуы мүмкін.  😥  Біздің интернат әлемдегі ең жақсысы!!! 🙂

I love my orphanage very much, but most people don’t and unfortunately, I can’t tell anyone about it because they would probably misunderstand me. 😥  Our orphanage is the best in the world! 🙂

Когда я впервые туда зашла, я полюбила одного из своих учителей с первого взгляда. Этот человек очень дружелюбен.

Мен сол жерге келген бетте бір көргеннен мұғаліміме ғашық болдым. Ол кісі өте жарқын адам.

When I first came into there I love one of my teacher at first sight.  This man is very friendly.

____________________

Мы приносим свои извинения, если вы проверяли обновления в прошлую пятницу, – из-за Наурыза и болезни мы пропустили неделю. Сегодня мы возвращаемся к нашему обычному расписанию, что значит, что следующее обновление будет через две недели после сегодняшнего дня. Увидимся!

Өткен аптада денсаулық жағдайына және Наурыз мейрамына байланысты біз жұма күнгі қайта жаңартуды өткізе алмадық. Бірақ бүгінен бастап біз өзіміздің қалыпты жұмыс тәртібіне көштік, ол дегеніміз келесі жаңарту екі аптадан кейін жүргізіледі. Көріскенше!

We apologize if you checked in last Friday for an update – due to Nauryz and illness we missed a week.  As of today we are back on our regular schedule, which means the next update will be two weeks from today.  See you then!

11.03.11

Я боюсь потерять смех

«Требуем смешную зарплату!»

Мен күлкімді жоғалтуға қорықамын

«Күлкілі еңбекақыны талап етемiз!»

I’m afraid of losing my sense of humor

«We demand ridiculous salaries!»

Когда я смотрю в зеркало долго, то мне становится страшно.  Мне кажется, что там я что-то страшное увижу.

Айнаға ұзақ қарағанда, маған қорқынышты болады. Мен онда қорқынышты нәрселерді көруден қорықамын.

When I look in the mirror for a long time, I get scared. It seems to me that I’ll see something terrible there.

Я хочу написать о тех людях, которые завышают себя и думают, что они главные.  И такие люди находятся возле меня.  Очень трудно знать, то что к тебе относятся с презрением, но в тоже время они общаются с тобой и улыбаются, говоря совсем другое.

Это не приравнивается ко мне.

Мен өздерiн аса көтерген және өздерің бас ойлайтын адамдар туралы жазғым келедi. Сондай адамдар менің қасымда бар. Олар мені елең қылмағанда, маған өте қиын. Бірақ олар менімен қарым-қатынас жасайды және күлімдейді, басқа нәрсені айтады.

Бұл маған теңелмейді.

I want to write about people who overestimate themselves and are very self important.  Such people are around me.  It’s very difficult to know that people view you with contempt, but at the same time they communicate with you and smile, saying the absolute opposite.

That isn’t acceptable for me.

Я много раз себе говорил что она это что-то прекрасное.  Я в ней увидел прекрасное новое чувство, которое отразилось во мне.  И понял – это «Любовь».  Но всё же она не обращает внимания на меня.  Буду надеятся на лучшее!

Мен өзіме, ол өте ғажайып адам екенің, көп рет айттым. Мен одан маған түскен ғажайып жаңа сезiм көрдiм. Бұл махаббат екенің түсіндім. Бірақ ол маған ықыласпен қарамайды. Мен бәрі жақсы болатына үмiттенемiн!

I’ve told myself many times that she’s beautiful.  Thanks to her I’ve seen a beautiful new feeling reflected in me.  I’ve understood that feeling is “Love”.  Nevertheless, she doesn’t pay attention to me.  I will hope for the best!