Что такое Открытки с секретом KZ? Құпиялы ашық хаттар KZ? What is Post Secret KZ?

Вы зашли на Post Secret KZ, где скоро вы увидите секреты созданные молодежью Казахстана на русском, казахском и английском языках. Молодеж из школ, английских клубов и других внеучебных групп будет создавать открытки, рассказывающие секреты, большие и маленькие,которые они никогда не рассказывали ранее, а затем послылать их в некоммерческую органицазию в Караганде, спонсируюмую Казахстаном. Лучшие открытки мы будем публиковать здесь: самые красивые, веселые, креативные, трогательные и др.

У данного проекта две цели. Во-первых, нам бы хотелось воодушевлять молодых людей открыто говорить об их секретах в надежной обстановке. Мы приложим все усилия, чтобы гарантировать анонимность всех записей на каждом этапе: от упаковки в конверт до их публикации на сайте. Во-вторых, мы хотели бы узнать, скрываете ли вы что больны СПИДом?  Знаете ли Вы, что ВИЧ / СПИД тесты доступны в СПИД центрах в каждом крупном городе Казахстана? Вы можете найти адреса и контактную информацию об этих центрах прямо здесь, на этом сайте!

Программа PostSecret впервые была создана и внедрена в Америке Фрэнком Уорреном, и Вы можете видеть её здесь www.postsecret.com. К сожалению, postsecret.com не доступен в Казахстане, поэтому, возможно, поисковые системы дадут вам более доступное объяснение об этом. Чтобы узнать больше об организации “Сау урпак”, щелкните на ссылку “О Сау Урпак” вверху экрана. Следите за обновлениями, проект скоро начнется!

________________________________________

 

Сіз Post Secret KZ сайтындасыз. Мұнда сіз Қазақстан жастарының қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі құпияларын көре аласыз. Мектеп, ағылшын клубтарының және басқа да оқудан тыс топтардың жеткіншектері бұрын ешкімге айтпаған үлкен немесе кіші құпияларын баяндайтын ашық хаттар жазып, оларды Қазақстанның қолдауымен құрылған Қарағанды қаласындағы коммерциялық емес ұйым «Сау Ұрпаққа» жіберетін болады. Ең жақсы, ең әдемі, ең қызықты, шығармашылық, ең жүрекке жақын және жылы тиетін ашық хаттарды осы сайт бетінде халықтың назарына ұсынамыз.

Бұл жобаның басты екі мақсаты бар. Біріншіден, біз жастардың сенімді жағдайда өз құпияларын ашық айта алуын қолдағымыз келеді. Біз әр кезеңдегі жазулардың құпиялылығын сақтауға барша үлесімізді қосып, кепілдік береміз, яғни ашық хатты конвертке салғаннан бастап, оны вебсайт бетінде басып шығарғанға дейін. Екіншіден, біз сіздің ЖИТС статусыңыз құпия емес па екенін білгіміз келеді. АИВ/ЖИТС тесттерін Қазақстанның барлық ірі қалаларындағы ЖИТС орталықтарында тапсыруға болатынын білдіңіз бе? Сіз осы орталықтардың адрестері мен байланыс ақпараттарын дәл осы сайтта, беттің жоғары жағында орналасқан «АИВ/ЖИТС тестілеу» сілтемесінен таба аласыз!

Post Secret жобасын алғашқы рет Америка Құрама Штаттарында Фрэнк Уоррен құрып, іске асырған. Сіздер оны http://www.postsecret.com адресі бойынша көре аласыздар. Өкінішке орай, қазіргі таңда postsecret.com сайтын қолдану Қазақстан төңірегінде мүмкін емес, сол себепті, жоба жайлы толығырақ мәлімет алу үшін іздеу жүйелеріне сүйенгеніңіз жөн болады. «Сау ұрпақ» ұйымы туралы білгіңіз келсе, экранның жоғары жағында орналасқан «Сау ұрпақ» сілтемесін басыңыз. Жаңартуларды қалт жібермеңіз, жоба жақында басталады!

________________________________________

 

You’ve found Post Secret KZ, where soon you’ll be able to see secrets submitted by youth from around Kazakhstan in Russian, Kazakh, and English.  Young people in schools, English clubs, and other extracurricular groups will create postcards telling a secret, big or small, that they’ve never told anyone before, and then send them to “Sau Urpak,” a nonprofit organization in Karaganda, Kazakhstan sponsoring the project.  We will post the best here: the most beautiful, funniest, most creative, most touching, etc.

The purpose of this project is twofold.  Firstly, we’d like to encourage young people to be open about their secrets in a safe environment.  We will take pains to ensure that all entries to the project are completely anonymous every step of the way, from when you seal yours in an envelope until it is chosen for this website.  Secondly, we’d like to ask you if your HIV/AIDS status is a secret.  Did you know that HIV/AIDS tests are available in СПИД centers in every major city in Kazakhstan?  You can find addresses and contact information for those centers right here, on this site!

PostSecret was originally created and implemented in America by Frank Warren, and you can see it at http://www.postsecret.com.  Unfortunately, postsecret.com is not accessible from within Kazakhstan, so quickly putting “post secret” into a search engine might give you a better idea of what it is.  To read more about “Sau Urpak,” click the “About Sau Urpak” link at the top of the screen.  Keep checking back for updates, the project will begin soon!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s